+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023

Άγιοι Ρώσοι Νεομάρτυρες

+++


᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Μαρτυρίου τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας († 4.7.1918)

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βʹ


 

Ἐορτάζονται τὴν 25η Ἰανουαρίου


ΕΙΝΑΙ πολὺ λυπηρὸ τὸ ὅτι ᾿Ορθόδοξοι ῞Ελληνες,
μάλιστα δὲ θεολόγοι καὶ θεολογοῦντες,
ἀδυνατοῦν νὰ ἐμβαθύνουν στὰ τρομακτικὰ γεγονότα
τῆς Ρωσικῆς ᾿Επαναστάσεως (1917).
῾Η χριστιανικὴ θεώρησις τῆς ῾Ιστορίας παραδόξως ἀγνοεῖται,
τὰ δὲ φρικτὰ ἐγκλήματα ἐκείνης τῆς περιόδου παρουσιάζονται
ὡς μία ἁπλῆ δίωξι τῶν Ρώσων «εὐγενῶν»
καὶ κατάλυσι τοῦ ρωσικοῦ φεουδαλισμοῦ!......῾Ο ἴδιος ὁ Τσάρος Νικόλαος Βʹ,
ὡς καὶ ὅλη ἡ Βασιλικὴ Οἰκογένεια,
συναριθμεῖται στοὺς Μάρτυρας, διότι ἐσφαγιάσθη ἀγρίως,
ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἦταν ὁ ᾿Ορθόδοξος Μονάρχης,
ὁ «Χριστὸς Κυρίου», ὁ βαθύτατα εὐσεβὴς καὶ πρᾶος Αὐτοκράτωρ,
πιστὸ τέκνο τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐγνωσμένης ἀρετῆς,
συμπαθέστατος στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ
καὶ μισητὸς στοὺς ἀθέους...


Διαβᾶστε τὴν συγκλονιστικὴ Μελέτη σὲ ἑπτὰ συνέχειες:

Μέρος Α΄

Μέρος Β΄

Μέρος Γ΄

Μέρος Δ΄

Μέρος Ε΄

Μέρος ΣΤ΄


Μέρος Ζ΄

Μέρος Η΄


+++


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου