+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


+++ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Ἑορτάζεται 24ῃ Ἰουνίου


...Καὶ δὲν εἶναι περίεργον τὸ ὅτι ὁ ἱερεύς, ἂν καὶ ἦταν δίκαιος,
ἐταράχθη καὶ ἐκυριεύθη ἀπὸ φόβον, ἀφοῦ τὸ ἴδιον συνέβη καὶ ὅταν ὁ Δανιὴλ
«τῶν ἐπιθυμιῶν ἀνὴρ»
(Δαν. ι´ 11), βλέποντας τὸν Ἄγγελον
θαμπώθηκε καὶ ἔμεινε ἄφωνος καὶ ἔπεσε μὲ τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν,
ἀπό τοῦ Ἀγγέλου τὴν ὑπέρμετρον καὶ ἀσύγκριτον λαμπρότητα.
«Ἐφάνη» λέγει, «σ᾿ αὐτὸν Ἄγγελος Κυρίου».

Τί ἔχουν νὰ μᾶς εἴπουν γι᾿ αὐτὸ οἱ κατὰ τὸ ἥμισυ χριστιανοί, ποὺ δὲν ἱστοροῦν
Εἰκόνες τῶν ἁγίων Ἀγγέλων; Ἂν ποτὲ ἔχει φανερωθεῖ Ἄγγελος σὲ ἄνθρωπο,
τότε ἔχει καὶ ζωγραφιστεῖ ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἐφανερώθη καὶ ὄχι μὲ μορφὴ διαφορετική.
Καὶ ἐφανερώθη μὲ τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς μορφὴν ποὺ παρουσιάστηκαν
παλαιὰ εἰς τὸν Μωϋσῆν, εἰς τὸ ὅρος Σινᾶ, τὰ Χερουβεὶμ ποὺ περιστοιχίζουν
τὸ ἱλαστήριον τῆς κιβωτοῦ τῆς Διαθήκης. Ἐὰν λοιπὸν αὐτὸ ποὺ οὔτε σῶμα
οὔτε ὑλικὴ μορφὴ ἔχει δύναται νὰ περιγραφεῖ - συμφώνως μὲ τὴν μορφὴν
ποὺ ἐφανερώθη - πῶς δὲν θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἱστορήσωμεν Εἰκόνα γιὰ κάτι
ποὺ καὶ σῶμα ἔχει καὶ ὑλικὴν μορφὴν καὶ προσλαμβάνει διάφορα χρώματα
καὶ ψηλαφιέται ὡς τρισδιάστατον ἀντικείμενον, ὅπως εἶναι καὶ ἡ μορφὴ
τοῦ Σωτῆρος μας, ὥστε μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ κάνουμε ὁλοφάνερον
τὴν σάρκωσίν Του, γεγονὸς ποὺ πρέπει νὰ μένει ἔξω ἀπὸ κάθε φαντασίαν;
Ἂς μὴ νομίσουν λοιπὸν οἱ ἄφρονες ὅτι, ζωγραφίζοντας τὴν μορφὴν τοῦ Χριστοῦ,
ἀπεικονίζουμε ταυτοχρόνως καὶ τὴν θεότητά του, ἡ ὁποία δὲν ἠμπορεῖ
νὰ ἐκφραστεῖ, οὔτε νὰ κατανοηθεῖ ἢ νὰ περικλειστεῖ, οὔτε νὰ λάβει σχῆμα,
οὔτε θέσιν, οὔτε ἔκτασιν, οὔτε μέγεθος, οὔτε κανένα ἄλλο γνώρισμα,
ἀπ᾿ ὅσα εἶναι δυνατὸν νὰ περιγραφοῦν. Γιατὶ ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρος
καὶ ἀκατάληπτος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅταν ἱστοροῦμε τὴν Εἰκόνα του Ἰησοῦ Χριστοῦ,
μὲ τὸ νὰ περιγράφουμε τὴν μορφή του δὲν περιγράφουμε συγχρόνως
καὶ τὴν ψυχήν του (τὴν θεότητά Του), ποὺ εἶναι ἄϋλος καὶ ἄμορφος
- αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον - ἀλλὰ ἀποδίδουμε χωριστὰ καὶ μὲ κατάλληλο
τρόπο, στὸ καθένα αὐτὸ τὸ ὁποῖο τοῦ ἁρμόζει.
Δηλαδὴ τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ ποὺ δὲν περιγράφεται,
δὲν τὴν ἀπεικονίζουμε, ἀποδίδοντάς Της ἔτσι τὸ ἀπερίγραφον.
Εἰκονίζουμε ὅμως τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο δύναται νὰ περιγραφεῖ,
ὡς περιγραπτόν, συμφώνως μὲ ὅσα στοιχεῖα
μᾶς δίδει τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον...Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἐγκώμιον στὸ Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου
τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου


ΕΔΩ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου