+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:





Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

"Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ"

+++

Ἡ μεγάλη Ἀρετὴ τῆς Ἐλπίδας





Τὸ πτηνὸ Φοῖνιξ ἀνήκει στὴν μυθολογία
τῶν Αἰγυπτίων, οἱ ὁποῖοι ἐπίστευαν
ὅτι αὐτὸς πρὸς τὸ τέλος τῆς μακρόχρονης ζωῆς του
αὐτο-καιγόταν καὶ κατόπιν ἀναγεννιόταν ἀπὸ τὴν τέφρα του.

Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
συμβολίζει τὴν Ἐλπίδα
στὴν προσδωκομένη ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση,
ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ
καὶ Σωτήρι ἡμῶν.
(Σύμβολο Πίστεως, ἄρθρ. ια´)



+++


1 σχόλιο: