+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023

Ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός


+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Ο ΓΡΑΠΤΟΣ

Μνήμη: 11ῃ Ὀκτωβρίου...Μὲ ἠρεμία καὶ θάρρος οἱ Ἅγιοι ἀπέδειξαν ὅτι ἡ προσκύνηση
τῶν Ἁγίων Εἰκόνων εἶναι μία ἀληθινὴ ὁμολογία
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἔξαλλος ὁ Θεόφιλος διέταξε νὰ τοὺς βασανίσουν ἐνώπιόν του.
Ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι ὑπέμειναν μὲ ἀδάμαστη καρτερία τὰ βασανιστήρια
ἐπὶ τέσσερις ἡμέρες, διέταξε ὁ τύραννος νὰ τοὺς χαράξουν στὰ μέτωπα
μὲ πυρωμένο σίδερο δώδεκα ἰαμβικοὺς στίχους
ποὺ κατεδείκνυαν τὴν αἰτία τῆς καταδίκης τους,
ἐξ οὗ ἔλαβαν τὴν προσωνυμία «Γραπτοί»...

Ἐδῶ ὁ πλήρης Βίος τοῦ Ἁγίου


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου