+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

Αφιέρωμα στο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» (ΕΙΚΟΝΑ, ΥΜΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ)

+++

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

(ΕΙΚΟΝΑ, ΥΜΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ)


Σύναξις: 11ῃ Ἰουνίου


ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄


ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ (ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄) from agiografikesmeletes on Vimeo.


...Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ὁ μὲν Ἀρχαγγελικὸς ὕμνος
διεδόθη εἱς ὅλην τὴν οἰκουμένην, ἵνα ψάλληται εἰς τὴν Θεομήτορα
ὑφ' ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ ὑπ' αὐτῶν τῶν παίδων·
ἡ δὲ Ἁγία Εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ἡ εὑρισκομένη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
τοῦ κελλίου ἐκείνου, εἰς τὸ ὁποῖον ἐγένετο τὸ τοιοῦτον θαῦμα,
μετεφέρθη ὑπὸ τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
εἰς τὴν μεγαλοπρεπῆ Ἐκκλησίαν τοῦ Πρωτάτου,
καὶ ἐκεῖ εὑρίσκεται μέχρι σήμερον, ἐνθρονισμένη
ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ συνθρόνου ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Βήματος,
ἐπειδὴ ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος ταύτης ἐψάλη τὸ πρῶτον
ὑπὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ὁ ὕμνος οὗτος...


*  *  *

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου