ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

+ + +

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΑΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ


* * *


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΟΣΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

+++


ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ,
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΚΟΥΔΙΩΝΟΣ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ

(Μνήμη 4η Ἀπριλίου)


Πλάτων ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν ἐγεννήθη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κατὰ τὸ ἔτος 732, ὅτε ἐβασίλευεν ὁ θηριώνυμος καὶ θηριόγνωμος Λέων Γ΄ ὁ Ἴσαυρος...
...Παρά τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ μακάριος Πλάτων ἔζη καὶ συνανεστρέφετο καθημερινῶς εἰς τὰ ἀνάκτορα, δὲν ἱκανοποιεῖτο ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης, διότι ἡ καρδία του ἐφλέγετο ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἀπὸ τὸν πόθο τῆς τηρήσεως τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία προσεβάλλετο ἀπὸ τὴν εἰκονομαχίαν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ ἐπιθυμία του ἦτο νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν Μοναστικὴν ζωήν.
Ὅθεν ἀπαρνηθεὶς τὸν κόσμον καὶ τὸ ἀξίωμά του ἀπῆλθεν εἰς τὸ ἐν Βιθυνίᾳ ὄρος τοῦ Ὀλύμπου, ὅπου ἐνεδύθη τὸ ἅγιον Σχῆμα τῶν Μοναχῶν...
...Πόσην δὲ ταπείνωσιν ἔδειξεν ὁ μακάριος, ὥστε πάντες τὸν ἐθαύμαζον, ἐντὸς ὁλίγου δὲ τὸν ἐσέβοντο ὡς δεύτερον πνευματικόν των Πατέρα... Ὅταν δὲ μετὰ καιρὸν ἐκοιμήθη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, βλέποντες τὰς ἀρετάς του, τὸν ἐψήφισαν Ἡγούμενον.
...Τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ὁσίου πληροφορηθεὶς ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος Ε΄ ὁ Κοπρώνυμος καὶ μένεα πνέων, διότι ὁ Ὅσιος Πλάτων ἐσέβετο καὶ ἐτίμα τὰς ἁγίας Εἰκόνας, ἐξαπέλυσε καὶ κατὰ τῆς Μονῆς ταύτης τὸν ἀπὸ πολλοῦ ἀσκούμενον ὑπ’ αὐτοῦ διωγμὸν κατὰ τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῶν ἁγίων Εἰκόνων. Ὅθεν συλληφθεὶς ὁ Ὅσιος Πλάτων ἐστάλη εἰς ἐξορίαν μετὰ πολλῶν ἄλλων Πατέρων, ἀλλὰ ἐπὶ βασιλίσσης Εἰρήνης, ἀνεκλήθη ἐκ τῆς ἐξορίας καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Μονήν του...
...Ἡ παρουσία τοῦ Ὁσίου Πλάτωνος εἰς Κωνσταντινούπολιν πολλοὺς ἐνεθουσίασε, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν ἀνεψιόν του Θεόδωρον, τὸν μετὰ ταῦτα περιώνυμον Ἡγούμενον τῆς Μονῆς τοῦ Στουδίου, ὥστε εἰς αὐτὴν τὴν ἀκμὴν τῆς ἡλικίας του (21 ἐτῶν), ἀπεφάσισε νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν Μοναχικὴν Πολιτείαν.
Τὴν ἀπόφασιν τοῦ Θεοδώρου ἐμιμήθησαν ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας του· ὁ πατήρ του, ἡ μήτηρ του, ὅλα τὰ ἀδέλφια του, καθὼς καὶ ἄλλοι συγγενεῖς του. Ἔκτισαν δὲ Μονὴν ὀνομασθεῖσαν τοῦ Σακκουδίωνος, τῆς ὁποίας πρῶτος Ἡγούμενος ἐγένετο ὁ Ὅσιος Πλάτων καὶ τὴν ὁποίαν ἐκυβέρνα καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῆς ἐν Νικαίᾳ συνελθούσης τὸ δεύτερον ἐν ἔτει 787ῳ Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς ἀποκαταστησάσης τὴν προσκύνησιν τῶν σεπτῶν καὶ ἁγίων Εἰκόνων...
...Μετὰ ταῦτα παρέδωκε τὴν ἡγουμενίαν στὸν ἀνεψιόν του Θεόδωρον, ἀλλὰ δὲν ἀπηλλάγη ἀπὸ βάσανα καὶ ἐξορίες ἐφ’ ὅσον οὐδέποτε ἔπαψε νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν προσκύνησιν τῶν Σεπτῶν Ἁγίων Εἰκόνων μέχρι τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του κατὰ τὴν 4ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 814.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου