ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Εικονολογική παράδοση και δημιουργική συνέχεια

+++

Εἰκονολογικὴ Παράδοσις καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια


Ἡ ὑπὸ Ἀγγέλου παράδοσις τοῦ Μοναχικοῦ Σχήματος
εἰς τὸν Ὅσιον Παχώμιον τὸν Μέγαν
(Μνήμη Ὁσ. Παχωμίου: 15ῃ Μαΐου)


«Ἐν τούτῳ τῷ σχήματι σωθήσεται πᾶσα σάρξ, ὦ Παχώμιε»...῾Η ζῶσα παρουσία καὶ μαρτυρία τῆς ᾿Εκκλησίας,
διὰ μέσου τῶν Λειτουργικῶν Τεχνῶν Της, σημαίνει κατ᾿ οὐσίαν
μίαν διαρκῆ διαδικασία, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπαναπροσλαμβάνονται
δημιουργικὰ τὰ γνήσια καὶ δόκιμα στοιχεῖα τῆς Παραδόσεώς Της,
προκειμένου νὰ «σαρκωθοῦν» αὐτὰ στὸ νέο ἱστορικὸ περιβάλλον της
καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ἀντιμετωπισθοῦν λυσιτελῶς
οἱ προκλήσεις τοῦ ἑκάστοτε ἱστορικοῦ παρόντος...


(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Εἰκονολογικὴ Μελέτη «Ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν τῶν Ἁγίων Πάντων,
ἀπόπειρα γιὰ μία νέα προσέγγισι
»)

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου