ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Γεννέθλια Ιστολόγιου

++

Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑνὸς ἔτους τοῦ ἱστολογίουΔόξα τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!


Πόθεν (καὶ πότε) ἄρξομαι θρηνεῖν
τὰς τοῦ ἀθλίου μου βίου πράξεις;
ποίαν ἀπαρχὴν ἐπιθήσω, Χριστέ,
τῇ νῦν θρηνωδίᾳ;
Ἀλλ' ὡς εὔσπλαγχνός μοι δός
παραπτωμάτων ἄφεσιν.


++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου