+ + +

+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

++++++

3 σχόλια:

 1. Χαίρετε,

  Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες των Αγίων Πατέρων που ξεκάθαρα μας διδάσκουν πως δεν ονομάζετε μόνον ο Υιός ¨Παλαιός των Ημερών " αλλά και ο Πατήρ.

  Ο όρος «Παλαιός των Ημερών" είναι κοινός για τα τρία θεϊκά Πρόσωπα.

  • «Καὶ ἓν Πνεῦμα Ἅγιον.... ἐν ᾧ φανεροῦται Θεὸς ὁ ΠΑΤΗΡ, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ ἐν πᾶσι» (Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, P.G. 46, 912D-913Α).

  • «Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε δαίμονος δυνατὸν θεα θῆναι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜῼ τινὶ θεωροῦν ται ταῦτα, τῆς Θείας Προνοίας ΤΥΠΟΥΣ καὶ ΣΧΗΜΑΤΑ περιτιθείσης ἠδύναντο.... Καὶ ὡς ὁ Δανιήλ, εἶδεν τὸν ΠΑΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ· τοῦτο ΟΠΤΑΣΙΑ τοῦ ΠΑΤΡΟΣ» (Ἅγιος Ἐπιφάνιος, P.G. 42, 877B-C).

  • «ΠΑΤΕΡΑ καὶ Υἱὸν οὗτος καὶ πρῶτος καὶ μόνος ὁρᾶ ὡς ἐν ὄψει» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 8, σελ. 642, & P.G. 56, 233).

  Συμφωνοῦν ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀθανάσιος (Πρὸς Ἀντί οχον, Β.Ε.Π.Ε.Σ. 35, σελ. 121), καὶ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (Ε.Π.Ε. 9, σελ. 391), ὅτι εἰς τὸ ὅραμα τοῦ Προφή του Δανιὴλ ΩΦΘΗ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ. Καὶ ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας, ὁμοί ως: «Μυεῖται τῆς Μιᾶς Κυριότητος τὸ Τριφαὲς ὁ Δανιήλ, ΧΡΙΣΤΟΝ Κριτὴν θεασάμενος πρὸς τὸν ΠΑΤΕΡΑ ἰόντα, καὶ ΠΝΕΥΜΑ τὸ προφαῖνον τὴν ὅρασιν» (Παρακλητική, Ἦχος Πλ. Α/ Κυριακή, Τριαδικὸς Κανών, Ὠδὴ Δ/)

  ¨Άραγε, ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΏΝ ΟΝΟΜΆΖΕΤΕ Ο ΠΑΤΉΡ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ και ΌΧΙ ΜΌΝΟΝ ΤΟ ΈΝΑ ΠΡΌΣΩΠΟ ΤΗ Σ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

  Μετά Τιμής
  Πέτρος  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Αγαπητέ Πέτρο, χαίρετε!

  Έχουμε διαβάσει με προσοχή το σημαντικό σχόλιό Σας.
  Θα μελετήσουμε τα όσα είχατε την καλωσύνη να καταθέσετε
  και θα απαντήσουμε το συντομώτερο δυνατόν.

  Ευχαριστούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αντιγράφω σχετικό απόσπασμα από πολύτιμη εργασία που μου είχε στείλει ο μακαριστός Βασίλειος Σακκάς:
  Λένε οἱ ἀδελφοὶ οἱ ἀποδεχόμενοι ὡς κανονικὴν τὴν εἰκόνα τῆς Δυτικοτρόπου Ἁγίας Τριάδος ὅτι ἡ προσφώνησις «Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν» δὲν ἀνήκει μόνον εἰς τὸν Χριστόν, ἀλλὰ ἐπίσης εἰς τὸν Πατέρα καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Αὐτὸ εἶναι σωστὸ ἀπὸ τὴν ἄποψιν τῆς ταυτότητος τῆς οὐσίας, ὅποτε ὄντως «Παλαιὸς τῶν ἡμερῶν» εἶναι ὁ Τριαδικὸς Θεός. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἑτέρα ἄποψις.
  Ὅταν λέμε π.χ. «πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. δ’ 24), ἀσφαλῶς καὶ ἐννοοῦμε ὁλόκληρον τὴν Ἁγίαν Τριάδα. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅμως καὶ ὅλη ἡ Πατερικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Παράδοσις καθιέρωσε τὸ νὰ ὀνομάζουμε «Ἅγιον Πνεῦμα» μόνον τὸ τρίτον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος.
  Ἡ λέξις «Παράκλητος» σημαίνει : βοηθός, ὁδηγός, συνήγορος, παρηγορητής. Ἀσφαλῶς καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ εἰς τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Λέει π.χ. ὁ Ἀπόστολος : «ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δώῃ ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν» (Ρωμ. ιε’ 5) ἢ «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τὴ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἥς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ» (Β’ Κορ. α’ 3-4).
  Ὅταν ὁ Χριστὸς λέγει : «καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ’ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. ιδ’ 16), αὐτὸ σημαίνει ὅτι θεωρεῖ καὶ τὸν ἑαυτὸν του Παράκλητον. Καὶ πάλιν ὅμως ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ὅλη ἡ Πατερικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Παράδοσις καθιέρωσε τὸ νὰ ὀνομάζουμε «Παράκλητον» μόνον τὸ τρίτον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος.
  Δὲν μποροῦμε λοιπὸν νὰ συγχέουμε τὶς προσφωνήσεις μιᾶς ἑκάστης τῶν τριῶν ὑποστάσεων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅλη λοιπὸν ἡ Ἁγιογραφική, Πατερική, Ὑμνολογικὴ καὶ Εἰκονογραφικὴ προσφωνεῖ ὡς «Παλαιὸν τῶν Ἡμερῶν» μόνον τὸν Κύριον ἠμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή