+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

+++


ΕΠΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στις Κυριακές Προπατόρων και Προ της Χριστού Γεννήσεως


Κεντρική καμάρα Ιερού Ναού Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής

Προπάτωρ Αδάμ, Προμήτωρ Εύα
Πατριάρχες: Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ ο Πάγκαλος
Δίκαιος Ιεσσαί


* * *

Κυριακή προ των Χριστουγέννων,
 η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη όλων των ιερών Προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης,
από του Αδάμ μέχρι του Ιωσήφ του μνήστορος της Υπεραγίας Θεοτόκου,
των απ’ αιώνος Θεώ ευαρεστησάντων,
δηλαδή όλων όσοι  στην ζωή τους ακολούθησαν το δρόμο,
τον οποίο καθόρισε ο Κύριος με τις Εντολές του.


 Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ , Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως,
Μνήμην ἄγειν ἐτάχθημεν παρὰ τῶν Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν,
πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰμ
ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
κατὰ γενεαλογίαν, καθὼς ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθμήσατο,
ὁμοίως καὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Προφητίδων.
Μνήμη τῶν πρωτοπλάστων Ἀδὰμ καὶ Εὔας

Στίχοι

Ὑμνῶ θανόντας ζῶν γένους ἀρχηγέτας,
Τοῦ ζῆν με καὶ θνῄσκειν με τοὺς παραιτίους. 


. . . . . . .    Μνήμη τοῦ δικαίου Πατριάρχου Ἀβραάμ, υἱοῦ Θάρρα

Στίχοι

Τὸν Ἀβραὰμ πῶς δεξιώσομαι λόγοις,
Ὃς ἠξιώθη δεξιοῦσθαι καὶ Νόας;            Μνήμη τοῦ Πατριάρχου Ἰσαάκ, υἱοῦ Ἀβραάμ.

Στίχοι

Δεθείς, Ἰσαάκ, εἰς σφαγήν, τύπος γίνῃ,
Ἐπὶ σφαγὴν ἥξοντος ὑψίστου Λόγου.


            Μνήμη τοῦ Πατριάρχου Ἰακὼβ υἱοῦ Ἰσαάκ.

Στίχοι

Διὰ κλίμακος Ἰακώβ, τῆς Παρθένου,
Πρὸς γῆν Θεὸν χωροῦντα πρὶν τόκου βλέπει.

. . . . . . .   Μνήμη τοῦ Πατριάρχου Ἰωσήφ, υἱοῦ Ἰακώβ,
οὗ ἡ φυλὴ περίδοξος καὶ περιφανής.

Στίχοι

Ηὐξημένον σε, σὸς Πατὴρ εἶναι λέγων,
Δόξαν φυλῆς σῆς, Ἰωσήφ, διαγράφει. . . . . . . .
Μνήμη Ἰεσσαί, υἱοῦ Ὠβήδ.

Στίχοι

Ἰεσσαὶ τίκτε, τικτέτω καὶ σὸν γένος,
Ἕως ἀπ' αὐτοῦ Παῖς Θεὸς τεχθῇ μέγας.


++++++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου