* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Άγιος Γερμανός: «...ὁ ἀτιμάζων τὴν Εἰκόνα, ἀτιμάζει τὸν Ἴδιον τὸν Χριστόν!...»

--

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣΜνήμη: 12ῃ Μαΐου


«...Οὕτως, ὦ βασιλεῦ, ἤρχισε τὸ εὐσεβὲς ἔργον τῆς ἱστορήσεως
τῶν ἁγίων Εἰκόνων, ὁ στολισμὸς τῶν Ναῶν τοῦ Θεοῦ
καὶ τῶν οἴκων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Τοῦτο δὲ καὶ αἱ Ἅγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι ἐδέχθησαν
καὶ νὰ σεβώμεθα καὶ νὰ προσκυνοῦμεν ἐκέλευσαν,
ὄχι λατρευτικῶς, καθὼς φλυαροῦσιν οἱ ἄφρονες, ἀλλὰ σχετικῶς,
εἰς τὸ πρωτότυπον τὴν προσκύνησιν ἀπονέμοντες, καθὼς λέγει
ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὄχι θεοποιοῦντες τὶς Εἰκόνες.
Γνώριζε λοιπόν, ὦ βασιλεῦ, ὅτι ἐγώ, διὰ τὴν τιμὴν τῶν ἁγίων Εἰκόνων,
ὄχι μόνον νὰ κακοπαθήσω, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποθάνω εἶμαι ἔτοιμος
καὶ μάλιστα διὰ τὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μου, ὅστις ἔχυσε τὸ Αἷμα Του,
ἵνα ἀνακαινίσῃ τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τῆς ψυχῆς μου.
Εἶναι λοιπὸν φανερόν ὅτι ἡ Εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ φέρει τὸ ὄνομα
Αὐτοῦ τοῦ ἰδίου Χριστοῦ, ὅστις ἐσαρκώθη ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας
καὶ ἐπὶ γῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἔζησεν.
Ὅθεν πρέπει ἕκαστος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, καθὼς διὰ τὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ, οὕτω καὶ διὰ τὴν ἁγίαν Εἰκόνα Του νὰ ἀποθάνῃ.
Καὶ ὁ ἀτιμάζων τὴν Εἰκόνα, ἀτιμάζει τὸν Ἴδιον,
ἐζωγραφημένον εἰς αὐτήν...»


O εκτενής, συγκλονιστικός Βίος του Αγίου
 
 

 


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου