+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:





Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Όσιος Παύλος ο Νέος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

--


ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

(Μνήμη: 30ῃ Αὐγούστου)


Δρόμους Παῦλος ἐκλιπὼν τοὺς τοῦ βίου,
Εὕρηκε παῦλαν τῶν πόνων τῶν τοῦ βίου.



...Τότε ὁ μακάριος Παῦλος τοὺς εἶπε δακρυσμένος:
«Ὦ θεῖοι βασιλεῖς, πρῶτον αἴτιον ὅπου μὲ ἠνάγκασε νὰ κάμω τοῦτο
εἶναι ἡ αἰφνιδία ἀσθένεια, ἡ ὁποία μοῦ συνέβη καὶ μὲ ἀπειλεῖ μὲ θάνατον·
δεύτερον εἶναι ἡ ἀκοσμία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στερεῖται τόσον καιρὸν
τὸν στολισμὸν τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, καὶ πάσχει τόσον πολὺ
ἀπὸ τὴν πολυχρόνιον κακοδοξίαν τῆς Εἰκονομαχίας, οὕτως ὥστε ἀπέκτησε
πληγὴν ἀνίατον· τρίτον δὲ αἴτιον εἶναι ἡ συγκατάθεσις,
τὴν ὁποίαν ἔκαμα ἐγγράφως εἰς τὴν αἵρεσιν,
διότι δὲν ἠμπόρεσα νὰ ἀποφύγω τὸ κακὸν αὐτό,
ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν γλῶσσαν μου ὡμολόγησα τὴν αἵρεσιν
καὶ μὲ τὴν χεῖρά μου ὑπέγραψα εἰς αὐτήν,
τοῦτο δὲ εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μοῦ καταπληγώνει τὴν ψυχήν.
Βλέπω ἐπίσης ὅτι οἱ Χριστιανοὶ τῶν τεσσάρων ἄλλων
Ἀποστολικῶν θρόνων, Ρώμης, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων,
φυλάττουν τὴν Ἁγίαν Πίστιν των ἀπαρασάλευτον
καὶ μένουν στερεοὶ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν,
ὅθεν δὲν ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν ἰδικήν μας Ἐκκλησίαν
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀποδιώκουν
τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἐκκλησίας ταύτης,
ὡς ξένους τῆς Ποίμνης τοῦ Χριστοῦ·
Διὰ τοῦτο δὲν ἠθέλησα πλέον νὰ εἶμαι ποιμὴν
αἱρετικῆς φατρίας,
προτιμήσας καλύτερα νὰ κατοικήσω εἰς τὸν τάφον, παρὰ νὰ γίνω ὑπόδικος
εἰς τὰ ἀναθέματα τῶν τεσσάρων Ἀποστολικῶν θρόνων...»...


Διαβάστε τον Βίο του Αγίου εδώ

--


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου