* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΑΧΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ (Παναγία Προυσιώτισσα)

--


Ταπεινὸ Ἀφιέρωμα
στὴν Πρόμαχο τῆς Ἑλλάδος

ΠΑΝΑΓΙΑ
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ


Σύναξις: 22ᾳ Αὐγούστου

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος α'.


Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης Σύ προΐστασαι Πρόμαχος

καὶ τερατουργὸς ἐξαισίων, τῇ ἐκ Προύσσης Εἰκόνι Σου,
Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ, καὶ γὰρ φωτίζεις

ἐν τάχει τοὺς τυφλούς, δεινούς τε ἀπελαύνεις δαίμονας
καὶ παραλύτους δὲ συσφίγγεις Ἀγαθή. Κρημνῶν τε σώζεις
καί πάσης βλάβης τοὺς Σοὶ προστρέχοντας.
Δόξα τῷ Σῷ ἀσπόρω Τοκετῷ, δόξα Τῷ Σέ θαυμαστώσαντι,
δόξα Τῷ ἐνεργούντι διά Σοῦ τοιαῦτα τέρατα.


...Τὸν καιρὸν ὁποῦ ἐβασίλευεν ὁ εἰκονομάχος Θεόφιλος ἤ, μᾶλλον εἰπεῖν,
μισόχριστος, ἐκίνησε μέγαν διωγμὸν κατὰ τῶν ἁγίων Εἰκόνων

καὶ ἔστειλε καὶ ὁρισμοὺς βασιλικοὺς εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν,
προστάσσων τοὺς Ὀρθοδόξους μὲ πολλοὺς φοβερισμοὺς βασάνων
καὶ ἐξορίας νὰ καταβιβάσουν τὰς ἁγίας Εἰκόνας καὶ νὰ τὰς κατακαύσουν...

Κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ἤτοι κατὰ τοὺς ωκθ΄ (829) χρόνους
ἀπὸ Χριστοῦ Γεννήσεως, εὑρίσκετο ἡ θαυματουργὸς αὕτη Εἰκὼν
τῆς Θεοτόκου εἰς μίαν Ἐκκλησίαν τῆς περιφήμου πόλεως Προύσης,
ἄπειρα θαύματα ἐπιτελοῦσα...

Εὐθὺς λοιπὸν ὡς ἔφθασεν ὁ ὁρισμὸς τοῦ βασιλέως καὶ ἐκεῖ
εἰς τὴν Προῦσαν, ἕνας θεοσεβέστατος νέος, υἱὸς μεγάλου τινὸς
ἄρχοντος τῆς βασιλικῆς αὐλῆς, ζήλῳ θείῳ κινούμενος,
βλέπων τὰ καθ' ἑκάστην γινόμενα θαύματα παρὰ τῆς Θεομητορικῆς
ταύτης Εἰκόνος, δὲν ἠθέλησε νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὸ βασιλικὸν πρόσταγμα
καὶ νὰ καταφρονήσῃ τὰς ἁγίας Εἰκόνας...


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου