ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Παναγία Μυρτιδιώτισσα

--
Παναγία Μυρτιδιώτισσα


Σύναξις: 24ῃ Σεπτεμβρίου

...Κάποιος εὐλαβὴς Χριστιανός, ... ὁδηγηθεὶς ἀπὸ κάποιαν θεωρίαν
ὁποῦ εἶδεν εἰς τὸν ὕπνον του, ἔχωντας περισσὴν εὐλάβειαν
εἰς τὴν Κυρίαν Θεοτόκον, ἐπήγαινε συχνότερα εἰς αὐτὸν τὸν τόπον·
καὶ στέκωντας ἐκεῖ, στοχαζόμενος τοῦ τόπου τὴν ἀγριότητα,
ἤκουσε φωνὴν ἀοράτως ὁποῦ τοῦ ἔλεγεν· ἂν μὲ γυρεύσῃς ἐδῶ σιμὰ
εὑρίσκεις τὴν Εἰκόνα μου, καὶ εἶναι καιρὸς ὁποῦ ἦλθα, καὶ εὑρίσκομαι ἐδῶ,
διὰ νὰ δώσω βοήθειαν ἐτούτου τοῦ τόπου.Ἀκούωντας δὲ τὴν φωνὴν εὐλαβὴς
ἐκεῖνος Χριστιανός,καὶ στρεφόμενος ἔνθεν κᾀκεῖθεν, τάχα νὰ ἰδῇ ποῖος εἶναι
ὁποῦ ὡμίλησε, καὶ μὴ θεωρῶντας τινά, ἔμεινε περίφοβος...

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου