* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Αποφθέγματα Οσ. Μακαρίου του Αιγυπτίου (Α΄)

--
 
ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Μνήμη: 19η Ἰανουαρίου

 
Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου
 
«Πλὴν δὲ ἕν ζητεῖται, ἵνα ἔχῃ τις θησαυρὸν ἐν τ ψυχῇ καὶ τὴν ζωήν,
 ἥτις ἐστὶν Κύριος, ἐν τῷ νῷ· εἴτε ἐργάζεται εἴτε εὔχεται εἴτε ἀναγινώσκει,
 ἵνα ἔχῃ ἐκεῖνο τὸ κτῆμα τὸ μὴ παρερχόμενον, ἔστι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα».

(
Ὁμιλία Γ´, § 3)

«Καὶ ὥσπερ τὸ σῶμα χωρὶς τῆς ψυχῆς νεκρόν ἐστι, μηδὲν δυνάμενον διαπράξασθαι,
 οὔτω χωρὶς τῆς ἐπουρανίου ψυχῆς, τοῦ θεϊκοῦ Πνεύματος,
 νεκρὰ τυγχάνει ἀπὸ τῆς Βασιλείας ψυχή, μηδὲν δυναμένη διαπράξασθαι τῶν τοῦ Θεοῦ 
ἄνευ τοῦ Πνεύματος».

(Ὁμιλία Λ´, § 3)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου