+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Μέρος Ε΄) Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΚΗ΄)


...ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ βῆμα ἦταν νὰ ὁλοκληρωθῆ ὁ σχεδιασμὸς
τοῦ κεντρικοῦ θέματος τῆς Εἰκόνας. Ὁ ἄμορφος κάλυκας ἔδινε
σιγὰ σιγὰ τὴν θέση του στὸ ἑπόμενο στάδιο προόδου καὶ ὁλοκλήρωσης.
Τὸ μπουμπουκάκι, τὸ ὁποῖο δὲν ἄργησε νὰ ἐμφανισθῆ, δὲν ἦταν πλέον
μία πρόχειρη, ἐνστικτώδης ῾῾ἔμπνευση᾽᾽ τῆς στιγμῆς, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα
σπουδῆς, μέσα ἀπὸ τὴν προσεκτικὴ παρατήρηση πρωτοτύπων
καὶ τὴν μαθητεία στὴν ἀντιγραφή τους.


Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι, στὸ θέμα αὐτό, τῆς προσεκτικῆς
καὶ ἐπιμελοῦς ἀντιγραφῆς, παροτρύνει πάντοτε μυστικὰ
τοὺς συνεργάτες του νὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίμονοι.

Δημιουργημένα μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὰ σχέδιά τους θὰ ἀποτελοῦν,
ἂν καὶ ἀτελῆ, μία συνέχεια τῆς Παραδόσεώς μας.
Θὰ ὁμοιάζουν, παρὰ τὰ μεγάλα περιθώρια βελτίωσής τους καὶ τὴν ποιοτικὴ
ἀπόστασή τους ἀπὸ αὐτά, μὲ τὰ παλαιὰ ἱερὰ ἀρχέτυπα, ἐνῶ θὰ διατηροῦν
ταυτοχρόνως τὴν δροσερὴ καὶ ντροπαλὴ συνάμα
σφραγῖδα τῆς νέας δημιουργίας.Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο προχωροῦσε καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Καλοῦ Ποιμένος.
Χρειαζόταν ὅμως, σὰν νέο καὶ ἀτελές, ἀκόμη πολὺ ὑπομονὴ καὶ ἐργασία,
ὥστε νὰ φθάση στὰ μέτρα τοῦ τελείου καὶ εὐωδιαστοῦ ἄνθους,
τὸ ὁποῖο θὰ κατόρθωνε νὰ ῾῾σταθῆ᾽᾽ καὶ νὰ ῾῾σηκώση᾽᾽
τὸ ῾῾βάρος᾽᾽ ἑνὸς τέτοιου Θέματος...


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου