+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῶν Καθαρῶν

--

(Μνήμη: 27η Ἀπριλίου)...Ὅταν δὲ ἔμελλε νὰ ἐκσπάσῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ
ὁ νέος παγκόσμιος πειρασμὸς ἐξ αἰτίας τῆς αἱρέσεως τῶν Εἰκονομάχων,
τότε ἀπεκαλύφθη παρὰ Θεοῦ εἰς τὸν μακάριον τοῦτον ὁ ρηθεὶς σάλος.
Ὅθεν συναθροίσας ὅλην τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Μοναστηρίου,
ἐνουθέτησε καὶ ἐδίδαξεν αὐτοὺς τὰ πρέποντα.
Ἔπειτα δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς·

"Γρηγορεῖτε καὶ προσέχετε, Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, ἵνα μὴ καταντήσητε
ἕρμαια τοῦ διαβόλου καὶ ἀρνηθῆτε τὴν προσκύνησιν
τῶν πανσέπτων καὶ Ἁγίων Εἰκόνων,
διότι ἐμὲ δὲν θέλετε ἴδει πλέον εἰς τὴν παροῦσαν ζωήν".

Ἐν ᾧ δὲ ἔλεγε ταῦτα, ἦλθον οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ εἰκονομάχου
βασιλέως Λέοντος Ε΄ τοῦ Ἀρμενίου, οἵτινες, ἀφοῦ τοὺς μὲν Μοναχοὺς
διεσκόρπισαν, τὰ δὲ ὑπάρχοντα τοῦ Μοναστηρίου ἄλλα μὲν διεμοίρασαν,
ἄλλα δὲ ἄφησαν νὰ διαρπαγῶσι, συνέλαβον τὸν Ἅγιον
καὶ τὸν ὡδήγησαν σιδηροδέσμιον εἰς τὸ Βυζάντιον.

Παρουσιασθεὶς λοιπὸν ὁ Ἅγιος εἰς τὸν βασιλέα, ὀνόμασε τοῦτον,
ἄνευ δειλίας, ἀλιτήριον καὶ ἄθεον, ἀποδώσας εἰς τοῦτον
καὶ πολλὰ ἄλλα δύσφημα ὀνόματα, καθὼς ἥρμοζεν εἰς αὐτόν.
Οἱ λόγοι οὗτοι προεκάλεσαν τὴν ὀργὴν τοῦ τυρράνου,
ὅστις θυμωθεὶς ἐπρόσταξε καὶ ἔδειραν ἀσπλάγχνως μὲ βούνευρα τὸν Ἅγιον.
Δερόμενος δὲ ὁ μακάριος ἠγάλλετο, διότι ἐδέρετο
διὰ τὴν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἁγίαν...
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου