* * *

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΡΟΛΑΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Οι Άγιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος+++


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ἱδρυτὲς τῆς Μονῆς Σουμελᾶ


Μνήμη: 18ῃ Αὐγούστου


Οἱ Ἅγιοι Βαρνάβας καὶ Σωφρόνιος, κατήγοντο ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.

Ἐκλήθησαν δι᾽ ὁράματος ἀπὸ τὴν Κυρία Θεοτόκο νὰ καροῦν Μοναχοὶ
καὶ νὰ μεταβοῦν, ἀκολουθώντας τὴν ἱστορημένη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Λουκᾶ
θαυματουργὴ Εἰκόνα Της, στὸ ὄρος Μελᾶ.
Οἱ Ὅσιοι ὑπήκουσαν
καὶ μετὰ ἀπὸ πολυχρόνιο καὶ πλῆρες πνευματικῶν
περιπετειῶν
ταξίδι, ἔφθασαν στὸν προορισμό τους,
στὸ θαυμαστὸ ὄρος Μελᾶ τοῦ Πόντου.Ἐκεῖ, στὸν τόπο ὅπου βρῆκαν τὴν σεβάσμια Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος,
ἵδρυσαν τὴν περίφημη Μονὴ Σουμελᾶ, ὅπου ἐτιμᾶτο
ἐπὶ σειρὰ αἰώνων
ἡ Χάρη Της, μέσῳ τῆς πανσέβαστης μορφῆς Της.Μετὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ποντιακοῦ
πολιτισμοῦ
, τὸ σεπτὸν Κειμήλιο μεταφέρθηκε τελικῶς
στὴν Ἑλλάδα, καὶ συγκεκριμένα στὴν Μακεδονία,

ὅπου κατέστη πηγὴ θαυμάτων καὶ ἰαμάτων,
στήριγμα
καὶ ἐλπίδα γιὰ τοὺς δεινοπαθοῦντες πρόσφυγες,
ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ λαό...
+++

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Όσιος Αλύπιος ο Εικονογράφος


--


Ὁ Ὅσιος ΑΛΥΠΙΟΣ ὁ ΕἰκονογράφοςΜνήμη: 17ῃ Αὐγούστου


 ΜΙΜΗΤΗΣ του ἱεροῦ Εὐαγγελιστῆ καὶ πρώτου Εἰκονογράφου Λουκᾶ,
ἀναδείχθηκε ὁ Ὅσιος Πατέρας μας Ἀλύπιος ὁ Σπηλαιώτης.

Αὐτὸς ὁ μακάριος, θαυμαστὰ εἰκονογραφοῦσε τὶς μορφὲς τῶν Ἁγίων,
ἐνῶ ταυτόχρονα καὶ τὴν ψυχή του στόλιζε μ' ὅλες τὶς Ἀρετές.
Ἔτσι ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ γίνει γιατρὸς θαυματουργὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων...--

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ

+++


ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ
16η Αὐγούστου

«Ἡ ἀχειροποίητη Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πηγή κάθε Εἰκόνας»
Ἀπὸ τὸ βιβλίο "Σημειώσεις ἑνὸς Εἰκονογράφου",
Μοναχοῦ Γρηγορίου Κρούγκ
Ἐκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος+++

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΚΟΙΜΗΣΙΣ 1926

+++


Στὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Πατέρες μαςΠηγή: ecclesiagoc.gr

+++

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

«ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ, ΕΙ ΜΗ ΕΙΣ...»

+++ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

«ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΑΘΟΣ, ΕΙ ΜΗ ΕΙΣ...»


 +++

Οι Άγιοι Δέκα Μάρτυρες οι δια την Εικόνα του Σωτήρος Χριστού Μαρτυρήσαντες+++


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΕΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ,
ΠΕΤΡΟΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Η ΠΑΤΡΙΚΙΑΜνήμη: 9ῃ Αὐγούστου


Εἰς τοὺς ἐννέα Μάρτυρας

Ἐχθρὸν Θεοῦ κτείναντες ἄνδρες ἐννέα,
Φίλοι γίνονται τῷ Θεῷ διὰ ξίφους.

Εἰς τὴν Μαρίαν

Ἐμοῦ τραχήλου, Σῶτερ, αἷμα προσδέχου,
Μαρία φησίν, ὡς τὸ Μαρίας μύρον.


Ἰουλιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀθλησαντες Ἅγιοι Μάρτυρες ἦσαν
κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ θηριωνύμου Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου ἐν ἔτει 716
.
Ὁ αὐτοκράτωρ οὗτος, ἀποστρεφόμενος τὰς ἁγίας Εἰκόνας, κατέκαιεν
αὐτὰς διὰ πυρός· διὸ καὶ ὁ τότε Πατριάρχης
Ἅγιος Γερμανὸς πολλὰς θλίψεις
καὶ κακοπαθείας ἐδοκίμασεν
ὑπὸ τοῦ ἀλιτηρίου τούτου Λέοντος,
διότι ἤλεγχεν αὐτόν
ὡς ἀσεβῆ καὶ παράνομον.
Ἐπειδὴ δὲ ὁ θηριώνυμος ἐπεχείρησε νὰ κρημνίσῃ τὴν σεβασμίαν Εἰκόνα
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν προσκυνουμένην ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ αἱ ἀναβάθραι ἤδη κατεσκευάζοντο,
καὶ ξύλα μακρὰ ἐβάλλοντο, οἱ δὲ μέλλοντες νὰ τὴν κρημνίσωσιν ἀναβάντες
ἤρχισαν νὰ ἐργάζωνται διὰ τὴν κατάρριψιν τῆς Ἁγίας Εἰκόνος,...


...οὗτοι οἱ γενναῖοι τοῦ Χριστοῦ ἀθληταὶ προφθάσαντες καὶ λαβόντες
τὴν μίαν ἀναβάθραν, ἔσυραν αὐτὴν πρὸς ἑαυτοὺς
καὶ οὕτω κατεκρήμνισαν
τὸν σπαθάριον, ὅστις ἐκρήμνιζε
τὴν σεβασμίαν Εἰκόνα καὶ ἐθανάτωσαν
αὐτόν,
τὸν δὲ ἀσεβῆ βασιλέα κατηρῶντο καὶ ἀνεθεμάτιζον.
Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς καὶ ὀργισθεὶς σφόδρα προσέταξε
νὰ ἀποκεφαλίσωσιν ὅλους τοὺς ἐκεῖσε παρευρεθέντας, τῶν ὁποίων
τὸν ἀριθμὸν μόνος ἠξεύρει ὁ Κύριος, ἐπειδὴ ἦτο μέγα πλῆθος.
Τούτους δὲ τοὺς ἐννέα Μοναχοὺς προσέταξε νὰ μαστιγώσωσι σκληρῶς,
ἔπειτα νὰ ρίψωσιν εἰς τὴν φυλακήν, ὅπου καθ' ἑκάστην νὰ δίδωσιν
εἰς αὐτοὺς
πεντακοσίους ραβδισμούς. Οὕτως ὑπέμειναν ἀνδρείως
οἱ μακάριοι
δερόμενοι ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας. Ὅταν δὲ εἶδεν αὐτοὺς
ὁ τύραννος ἀποκαμόντας, προσέταξε
νὰ πυρακτώσωσι περόνας σιδηρᾶς
καὶ μὲ αὐτὰς νὰ κατακαύσωσι
τὰ τῶν μαρτύρων πρόσωπα, τελευταῖον δὲ
νὰ τοὺς ἀποκεφαλίσωσιν,
εἰς τόπον λεγόμενον Κυνηγέσιον,
ὁμοῦ μὲ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν πατρικίαν,
τὰ δὲ λείψανα αὐτῶν
νὰ ριφθῶσιν εἰς τὸ πέλαγος·
οὕτω δὲ ἔλαβον οἱ ἀοίδιμοι
τῆς ἀθλήσεως τοὺς στεφάνους.

+++

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

+++


Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ

Μνήμη: 1η Αὐγούστου


+++

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Μικρό αφιέρωμα στην Προόδο του Τιμίου και Ζωοποιου Σταυρού

+++


ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
(1ῃ Αὐγούστου)


Προσοχὴ στὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ!Σταυρωνόμαστε εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(ἑνωμένα τὰ τρία πρῶτα δάκτυλα),
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ σταυρώθηκε γιὰ μᾶς
καὶ εἶχε δύο φύσεις, θεία καὶ ἀνθρώπινη
(ἑνωμένα τὰ δύο τελευταῖα δάκτυλα).Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος,
καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Συναξάριον
Ἕνεκα τῶν ἀσθενειῶν, οἱ ὁποῖες συμβαίνουν συνήθως κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο,
ἐπικρατοῦσε παλαιότερα συνήθεια στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ περιφέρεται
στοὺς δρόμους της καὶ στὶς πλατεῖες τὸ τίμιο Ξύλο τοῦ Σταυροῦ,
πρὸς ἁγιασμὸν τοῦ τόπου καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἀσθένειες.
Καὶ κατὰ μὲν τὴν 31ην Ἰουλίου ἀφοῦ Τὸν ἔβγαζαν ἀπὸ τὸ βασιλικὸ θησαυροφυλάκιο
τοποθετοῦσαν Αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς.
Κατὰ δὲ τὴν ἑπομένην (1ῃ Αὐγούστου) καὶ μέχρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,
ἀφοῦ ἔκαναν λιτανείες μὲ Αὐτὸν σὲ ὅλην τὴν Κωνσταντινούπολη,
ἔπειτα Τὸν τοποθετοῦσαν ἐνώπιον τοῦ λαοῦ εἰς προσκύνησιν.
Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ λεγομένη Πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ.+++

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΛΑΣ

+++


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΛΑΣ
(Ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα)


Μνήμη: 30η Ἰουλίου


+++

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

+++Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ


Μνήμη: 28η Ἰουλίου

+++

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ


+++


ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
(1η - 14η Αὐγούστου)
* * * 


* * * * * * * * * 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


* * * * * * * * * * * * +++