* * *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

+++ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
 
Σάββατο πρωί: Τὸ Ἐτήσιον Μνημόσυνον
τοῦ Ἀειμνήστου Μεγάλου Σύγχρονου Εἰκονοφίλου Πατρὸς
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Η ΠΟΛΙΣ ΕΠΕΣΕ!

+++


Η ΠΟΛΙΣ ΕΠΕΣΕ!


Μνήμη Ἄλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης: 29η Μαΐου

+++

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ

+++Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ


 Κοντάκιον Αὐτόμελον
Ἦχος πλ. β´


Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν,
καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις,
ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων ἀδιάστατος,
καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε·
Ἐγώ εἰμι μεθ' ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ' ὑμῶν. +++

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 16ο

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 16ο Πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν...


  ...τὸ 16ο Μάθημα Ἁγιογραφίας "Προχωρημένων",...


 ...στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου συνεχίσθηκε ἀπὸ τὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»...


...ἡ ζωγραφικὴ τῆς ποδέας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς.


Τὸ πλῆρες Φωτο-χρονικὸ σύντομα.
+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΩΚΙΟΣ

+++Ο ΑΓΙΟΣ ΜΩΚΙΟΣΜνήμη: 11η Μαΐου+++

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής

+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΙΜΩΝ Ο ΖΗΛΩΤΗΣ 

Μνήμη: 10ῃ Μαΐου


+++

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

«ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» (Αφιέρωμα στην Γενοκτονία των Ποντίων)

+++« ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » Παναγία Σουμελᾶ+++

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ό Όσιος Αρσένιος ο Μέγας

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Μνήμη: 8ῃ Μαΐου


«Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες· ὅστις ἐπιχειρήσῃ πρᾶγμά τι,
πρέπει νὰ κάμνῃ τοῦτο μὲ συγκεκριμένον σκοπὸν
καὶ πολλὴν σκέψιν…

…Πολλάκις μετενόησα διότι ἐλάλησα,
ἀλλὰ διότι ἐσιώπησα δὲν μετενόησα ποτέ…

…Προτιμῶ νὰ ἀρέσκω εἰς τὸν Θεὸν μᾶλλον
ἢ εὶς τοὺς ἀνθρώπους…»

+++

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

+++ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 Στοὺς Αἴνους.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος δ'

Κύριε, πρὸ τοῦ ἀχράντου Σου Σταυροῦ, τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἐν τῷ ἱερῷ ἀνῆλθες,
Ἰουδαίους παρρησίᾳ διδάσκων τὰ Μωσέως, καὶ ἐν νόμῳ διὰ Σοῦ νομοθετηθέντα·
ἐκπληττόμενοι δὲ Χριστέ, τῆς Σῆς σοφίας τὸ ἄφραστον μυστήριον, τὴν κατὰ Σοῦ σκευωρίαν
ἐν ἑαυτοῖς φθόνῳ ἐμελέτων. Πῶς οὗτος οἶδε γράμματα, μὴ μεμαθηκώς;
ἀγνοοῦντές Σε τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


+++