+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ


--ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
(Μνήμη: 19 Ἀπριλίου)


Ὁ Ὅσιος Πατέρας μας Γεώργιος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους
τῆς Εἰκονομαχίας και ἀφιερώθηκε παιδιόθεν στὸν Θεό
Ἕνεκα τῆς ὑπερβολικῆς του ἀρετῆς ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Πισιδίας.Λίγο ἀργότερα, ἐκ διαβολικῆς συνεργείας, ἄρχισε νὰ κινῆται
κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἡ δεινὴ αἵρεσις τῶν Εἰκονομάχων καὶ ἐπέμποντο
ἐπιστολὲς σὲ ὁλόκληρη τὴν Αὐτοκρατορία γιὰ νὰ συναχθοῦν,
ὅσο τὸ δυνατὸν συντομώτερα, στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς।

Μετέβη λοιπὸν καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἐκεῖ καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐδέχθη
νὰ συμφωνήση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ ἀρνηθῆ τὴν προσκύνησι
τῶν Ἁγίων καὶ Ἱερῶν Εἰκόνων καταδικάστηκε σὲ ἐξορία καὶ κακοπάθεια,
στὴν ὁποία διήνυσε τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του.

Ἐν μέσῳ αὐτῶν τῶν δυσχερειῶν καὶ τῶν βασάνων ἀπῆλθε πρὸν Κύριον,
γιὰ νὰ λάβη ἀπ’ Ἔκεῖνον τὸν στέφανον τῆς Ὁμολογίας.
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου