+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Βίος του μακαρίου Σέργιου του Μαγίστρου

--


ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ

τοῦ συστησαμένου τὴν Μονὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
τὴν λεγομένην τοῦ Νικητιάτου

(Μνήμη: 28η Ἰουνίου)


Μακάριος Σέργιος καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Νικήτια τῆς

Παφλαγονίας καὶ ἦταν συγγενὴς τῆς Ἁγίας αὐτοκράτειρας Θεοδώρας,

τῆς στερεωσάσσης τὴν Ὀρθοδοξία (11 Φεβρ.).Μὲ θᾶρρος καὶ ζῆλο, κατ’ ἐπίγνωσιν ὅμως, ἀγωνίσθηκε καὶ αὐτὸς

ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων Εἰκόνων.


φθασε στὸ ἀξίωμα τοῦ Μαγίστρου καὶ ὑπῆρξε μέλος

τοῦ συμβουλίου τῆς ἀντιβασιλείας, τὸ ὁποῖο ζήτησε μετὰ τὸν θάνατο

τοῦ Θεοφίλου ἀπὸ τὴν Ἁγία Θεοδώρα νὰ ἀποκαταστήση

τὸ συντομώτερο τὴν Ὀρθοδοξία (842).


τέθη ἐπικεφαλῆς τοῦ στόλου τῆς αὐτοκρατορίας,

κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς ἐκστρατείας στὴν Κρήτη, τὸ 866,

ὅπου καὶ ἐξεδήμησε ἐνδόξως πρὸς Κύριον. Ἐνταφιάσθηκε σὲ μία Μονή,

ἡ ὁποία ἀπὸ τότε ὀνομαζόταν Μονὴ τοῦ Μαγίστρου.


ργότερα τὸ λείψανό του μετεκομίσθη στὴν Μονὴ τῆς Θεοτόκου,

τὴν ὀνομαζομένη τοῦ Νικητιάτου, τὴν ὁποία εἶχε ἱδρύσει ὁ ἴδιος

στὴν εἴσοδο τοῦ κόλπου τῆς Νικομήδειας, πρὸς βορρᾶν.

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου