+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ "Ἐ.Ἐ.Ε." (Οἱ Εἰκονογραφικοὶ Τύποι τοῦ Χριστοῦ)

+++


ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Σύντομη ἐνημέρωση γιὰ τὸ Πρόγραμμα τοῦ Ἐργαστηρίου,
ἀπὸ τὸν Ἱεροδ. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτη
στὰ Ἐγκαίνια τῆς Νέας Περιόδου

καὶ
ἀναφορὰ στοὺς Εἰκονογραφικοὺς Τύπους τοῦ Χριστοῦ,
ἀπὸ τὸν Φώτη Ἀθανασόπουλο
...Τὸ Ἀνδρικό Τμήμα, τὸ ὁποῖο ἔχει «ἀναλάβει» τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Μονῆς μας,
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, θὰ ἀσχοληθεῖ στὰ τριάντα
καὶ πλέον Μαθήματα τῆς ἐφετινῆς Περιόδου κυρίως μὲ τὸ Θεανδρικὸ Πρόσωπο
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ Ὁποῖο σύμφωνα μὲ τοὺς Εἰκονολόγους,
ἀποτελεῖ τὴν ἔμπνευση καὶ πηγὴ γιὰ κάθε ἄλλη Εἰκόνα...+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου