+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Ὅσιος Νικηφόρος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μηδικίου

+++


Ὅσιος Νικηφόρος
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μηδικίου


Τοὺς καιροὺς ἐκείνους ποὺ ἡ γῆ βαφόταν κόκκινη ἀπὸ τὸ αἷμα
Ὁμολογητῶν καὶ Μαρτύρων Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν
τὴν ζωή τους στὴν ὑπεράσπιση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ὁ Ὅσιος Νικηφόρος προτίμησε
νὰ θυσιάσει τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν ἡσυχία καὶ τὴν σιωπή,
ὥστε νὰ ἀφιερωθεῖ στὴν διαπαιδαγώγηση ὅσων παρουσιάζονταν
σὲ αὐτὸν μὲ σκοπὸ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν εὐαγγελικὸ βίο...


...Ἡ Ἀδελφότητα αὐξήθηκε γρήγορα καὶ ὁ Ὅσιος Νικηφόρος
ἐν μέσῳ τοῦ νέου αὐτοῦ Παραδείσου, ὡς ζῶσα εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ,
δίδασκε τοὺς μαθητές του νὰ ὁμολογοῦν τὴν ἀληθινὴ Πίστη
ἐφαρμόζοντάς της στὴν βιοτή τους, μὲ τὸν ἀγώνα τους κατὰ τῶν παθῶν
καὶ τὴν ἀδιάλειπτο προσευχή.

 
Ζοῦσαν ὅλοι μὲ ἀγάπη ἀδελφικὴ καὶ σημείωναν συνεχῆ πρόοδο
στὴν ὁδὸ τῶν ἀρετῶν μὲ ὑγιῆ ἄμιλλα καἀποφεύγοντας
κάθε ἀφορμὴ γιὰ φιλονικία καὶ φθόνο.
Φυλάγονταν ἀπὸ τὴν ὑποχώρηση στὰ σαρκικὰ πάθη καὶ τὰ ἐγκόσμια πράγματα
μὲ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων, «τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι»,
πρὸς τὴν νέα ζωὴ ποὺ προσέφερε ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Σταυρὸ
καὶ
τὴν Ἀνάστασή Του στὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ.

 
Στὶς συχνὲς νουθεσίες του ὁ Ἅγιος ἔλεγε στοὺς Μαθητές του:

«Ἂν ἀνάψετε τὸν λύχνο τῆς συνειδήσεώς σας, ρυθμίζοντάς τον μὲ σοφὴ διάκριση,
νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ βρεῖτε, χάρη σ' αὐτόν,
τὴν δραχμὴ ποὺ χάθηκε καὶ θάφτηκε μέσα στὴν σκόνη τῆς ἀμελείας.
Θὰ προσκαλέσετε τότε ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς Σας νὰ γιορτάσουν μὲ χαρὰ
τὴν ἀποκατάσταση ἐντός σας
τοῦ κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ».  

«Ἐπιμέλησαι τῆς συνειδήσεως»


Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος προσκλήθηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ταράσιο,
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἔλαβε μέρος στὴν Ἁγία 7η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
ποὺ ἔγινε στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας.
Μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας
ἐπέστρεψε στὴν Μονή του, ὅπου διῆγε βίο εἰρηνικό, ἐργαζόμενος
ἐπὶ πολλὰ χρόνια γιὰ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τῶν Μοναχῶν του...  

  +++
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου