+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ+++


ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΣτιχηρὸν τῶν Αἴνων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἦχος δ´.

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου,
μὴ ἐπιλάθου τῶν πενήτων σου εἰς τέλος.


Ἡμέρα χαρμόσυνος, καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως,
πεφανέρωται σήμερον· φαιδρότης δογμάτων γάρ,
τῶν ἀληθεστάτων, ἀστράπτει καὶ λάμπει,
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κεκοσμημένη ἀναστηλώσεσιν,
Εἰκόνων τῶν ἁγίων νῦν, ἐκτυπωμάτων καὶ λάμψεσι·
καὶ ὁμόνοια γίνεται, τῶν πιστῶν θεοβράβευτος.


Σχετικές Αναρτήσεις

1. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ)

2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
(2011, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

3. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ)


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου