+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΙΜΗΤΩΝ

Μνήμη: 29η Δεκεμβρίου


...Τὴν τοιαύτην οὐράνιον πολιτείαν τῆς Μονῆς τοῦ Μαρκέλλου
πρώτη ἀπ᾽ ὅλας τὰς πόλεις ἔσπευσε νὰ ἐκτιμήσῃ καὶ νὰ μιμηθῇ
ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ ὁποία ἐζήλωσε τὴν τοιαύτην εὐσέβειαν
καὶ τὴν ἀγγελομίμητον τάξιν καὶ ὅταν ἔκτιζαν Ἐκκλησίας
ἢ εὐλαβῶν ἀνδρῶν Ἀσκητήρια, ἐλάμβανον Μοναχοὺς ἀπὸ τὸν Μάρκελλον
καὶ τοὺς ἔκαμναν Ἡγουμένους καὶ Προεστῶτας εἰς ὅλα τὰ Μοναστήρια,
πιστεύοντες ὅτι ὄχι μόνον τὴν ἀκρίβειαν τῆς ἀσκήσεως, ἀλλὰ καὶ ἁγιασμὸν
παρὰ Θεοῦ διὰ τοῦ Μαρκέλλου ἐλάμβανον, ὁ ὁποῖος ἦτο κοινὸς οἰκιστὴς
καὶ ἐπιμελητὴς τῆς πανταχοῦ θείας Λειτουργίας, καὶ ὡς φιλόστοργος
ἐλυπεῖτο μὲν διότι ἐστερεῖτο τὰ τέκνα του, ὡς εὐσεβὴς ὅμως καὶ ζηλωτὴς
τῆς αὐξήσεως τοῦ κηρύγματος ἔχαιρε, διότι τὰ πρόβατά του
ἐγίνοντο ἄλλων Ποιμένες καὶ Καθηγούμενοι.

Ὅσους δὲ ἔστελλεν εἰς ἄλλον τόπον τοὺς ὑπεχρέωνε νὰ ὑποσχεθοῦν
ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ,
ὅτι δὲν θὰ ἀλλάξουν οὐδόλως τὴν τάξιν καὶ τὴν δίαιτάν των,
οὔτε θὰ σμικρύνωσι τὸν κανόνα, ἀλλὰ θὰ φυλάττουν ἐπακριβῶς
πάντα ὅσα ἐδιδάχθησαν. Καὶ πράγματι οὕτως ἔζησαν πανταχοῦ,
φυλάττοντες τοὺς κανόνας καὶ τὰς τάξεις πάσας τῆς Μονῆς των
ἀπαρασαλεύτους, τόσον ὥστε σχεδὸν εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην
ἐκέντρισαν πᾶσαν ἀγριελαίαν εἰς καλλιελαίαν, τὴν ὁποίαν
ὁ πάνσοφος Μάρκελλος διὰ τῆς διδασκαλίας του ἔκαμε νὰ πηγάζῃ
ὄντως ἀγαλλιάσεως ἔλαιον...

(Ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ὁσίου)


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου