+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ+++

Ἑορτάζεται 25η Μαρτίου


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον,
καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις,
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται,
καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται.
Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν·
Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου