+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ (Τμῆμα Προχωρημένων)

+++


ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄

(Τμῆμα Προχωρημένων) 

Ἐφαρμογὴ τῆς Ἐκκλησιοποιημένης Ἁγιογραφίας
 
 Προσευχητικὸ ἄνοιγμα: Χριστὲ τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν...

Σημασία τοῦ Ναοῦ - Ἀρχὲς Ἁγιοκατάταξης (2 φυλλάδια).


 πεξεργασία τοῦ σχεδίου Ἁγιοκατάταξης
τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς.

  Οἱ πιὸ ἔμπειροι κατέθεσαν προτάσεις...
 ...καὶ ἔκαναν ὠφέλιμες παρατηρήσεις.


 Οἱ νεώτεροι ὑπέβαλαν ἐρωτήσεις,...

 ...ἀλλὰ καὶ προσεκόμισαν νέες τους ἐργασίες.

  
Μετάβαση στὸν Ναὸ γιὰ ἐπιτόπου ἐργασία.

Τὸ Ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο του πλ. β΄ ἀναζωογονεῖ:
«Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου,...»
 
 Οἱ παρευρισκόμενοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς...

  ...ἐξηγοῦν τὸν τρόπο ἐργασίας καὶ καθοδηγοῦν.


  
 Οἱ πρῶτες γραμμὲς τῆς προσπάθειας,...


...μέσα σὲ πνεῦμα πνευματικῆς χαρᾶς...
 
 ...καὶ ἀλληλοσυμπλήρωσης.Σεβασμὸς τοῦ Ἱεροῦ χώρου τοῦ Ναοῦ...

 
...ἐπιμελὴς καὶ ἀκριβὴς ἐργασία...


...ἑνότητα καὶ ἀλληλοσεβασμός.


Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου πολ. ἡμ., 17:00΄ ἔως 21:00΄ μ.μ.
 Καὶ κάθε δεύτερο Σάββατο...
ερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου