+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ Β΄

+++ΣΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ Β΄
(Παραμονὴ Πεντηκοστῆς)
Ἐξαποστειλάριον.
Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων, ἐξουσιάζων ὡς Θεός,
ἀνάπαυσον τοὺς σοὺς δούλους, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν·
εἰ γὰρ καὶ ἥμαρτον Σῶτερ, ἀλλ' οὐκ ἀπέστησαν ἐκ σοῦ.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου