+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Εικονολογικό αφιέρωμα στις Εορτές του Πεντηκοσταρίου (ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)

+++


ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ


ΙΓ΄
Κυριακὴ ἑβδόμη ἀπὸ τοῦ Πάσχα.
Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου
τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων
...Ἐπειδὴ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς πληρώσας ἅπασαν
τὴν ἔνσαρκον Αὐτοῦ οἰκονομίαν ἀνῆλθεν εἰς Οὐρανοὺς
καὶ ἀποκατέστη εἰς τὸν θρόνον τῆς μεγαλωσύνης Αὐτοῦ,
θέλοντες οἱ Ἅγιοι καὶ Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
νὰ δείξουν ὅτι ἀληθῶς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τέλειος ὤν Θεὸς
ἐγένετο καὶ τέλειος ἄνθρωπος καὶ σαρκωθεὶς καὶ σταυρωθεὶς
καὶ ἀναστὰς ἀνελήφθη εἰς Οὐρανοὺς καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ
τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς καὶ ὅτι ἡ Ἁγία αὕτη
Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος πρεπόντως Αὐτὸν ἀνεκήρυξε
καὶ ὡμολόγησεν ὁμοούσιον καὶ ὁμότιμον τῷ Πατρί,
διὰ τοῦτο εὐθὺς μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως
τὴν παροῦσαν ἐθέσπισεν ἑορτὴν τιμῶσα οὕτω τὸν σύλλογον
τῶν τοιούτων Πατέρων, οἵτινες τὸν ἐν σαρκὶ ἀναληφθέντα
Θεὸν ἀληθινὸν καὶ ἐν σαρκὶ τέλειον ἄνθρωπον ἀνεκήρυξαν...

Διαβᾶστε ἐδῶ τὸ ὑπόμνημα στὴν Ἁγία Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο
καθὼς καὶ σχετικὴ Ὁμιλία

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου