+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Ο Άγιος Νικήτας Απολλωνιάδος

++

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ

Μνήμη: 20η Μαρτίου

Ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Νικήτας ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους
τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορος Λέοντος Γ΄ τοῦ Ἰσαύρου (717-741)
καὶ ἐχρημάτισε Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τῆς Βιθυνίας Ἀπολλωνιάδος.
Ἔμεινε στερεὸς στὴν Ὀρθόδοξο Πίστι καὶ ἀσάλευτος ὡς βράχος
ἀντιμετώπισε τὰ κύματα τοῦ διωγμοῦ, τὸν ὁποῖο ἐξαπέλυσε
κατὰ τῶν σεπτῶν καὶ ἁγίων Εἰκόνων ὁ θηριώνυμος Λέων.Διὰ τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν συγγραμμάτων
τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἐδίδασκε τὸν πιστὸ λαὸ νὰ παραμένη
τεθεμελιωμένος στὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας
καὶ ἀπεδείκνυε τὴν ἀλήθεια τοῦ κηρύγματός του
μὲ τὴν εὐσπλαγχνία, τὴν ὁποία ἐπεδείκνυε
πρὸς κάθε ἀναξιοπαθοῦντα.
Ἕνεκα τῆς τιμῆς, μὲ τὴν ὀποία περιέβαλε τὶς ἱερὲς Εἰκόνες
τοῦ Κυρίου, τῆς Ἀχράντου Αὐτοῦ Μητρός καὶ τῶν Ἁγίων,
παρὰ τὶς ἀπειλὲς τῶν αἱρετικῶν, ἐξορίσθηκε καὶ ὑπέφερε
πολλὲς κακοπάθειες καὶ βασάνους.
Ἀσθένησε λοιπὸν ἐκ τούτων βαρέως καὶ παρέδωσε
τὴν ἀνδρεία καὶ ὁλόφωτο ψυχή του εἰς χεῖρας Κυρίου.
++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου