+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Ο Άγιος Στέφανος ο Ομολογητής


--


Μνήμη: 28 Νοεμβρίου...Ἀπτόητος ἀπέναντι στὰ κατασταλτικὰ μέτρα, ὁ Ἅγιος Στέφανος
συνέχιζε τὴν ἀντίστασή του καὶ ἀναδείχθηκε παντοῦ
ἀρχηγὸς τῆς Ὀρθοδόξου παρατάξεως.
Κλήθηκε λοιπὸν ἀπὸ τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ αὐτοκράτορα
νὰ μεταβεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ προσυπογράψει
τὶς ἀποφάσεις τῆς αἱρετικῆς συνόδου.
Μετὰ τὴν ἄρνησή του καὶ τὴν θαρραλέα ἀποπομπή τους,
αὐτοὶ μηχανεύθηκαν ἀπάτη γιὰ νὰ τὸν μειώσουν ἠθικὰ
στὰ μάτια τῶν πολυπληθῶν ὑποστηρικτῶν του...


Ὁ πλήρης Βίος τοῦ Ἁγίου ἐδῶ

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου