+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ: ΑΓΙΟ ΝΗΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ


+++

Μικρό Αφιέρωμα
ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΙΟ


Μνήμη: 23η Δεκεμβρίου


Στιχηρὸν Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ
Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν
Σῶσον, ἱερομύστα Χριστοῦ, ἀρχιερέων, ἱερέων εὐπρέπεια,
τὴν ἄμπελον τοῦ Δεσπότου, ταῖς μυστικαῖς σου εὐχαῖς,
θυσιαστηρίῳ παριστάμενος τ
ῷ ἄνω πανόλβιε,
ὡς Θεοῦ δοῦλος γνήσιος, ἱερωσύνην
τὴν φρικτὴν περιθέμενος,
καὶ πρεσβείαις σου τὸν Θεὸν ἱλεούμενος.
Ὅθεν ἀνευφημοῦμέν σε σεπταῖς μελῳδήμασι,
τὴν ἱεράν σου Εἰκόνα περιχαρῶς ἀσπαζόμενοι,
παθῶν τε παντοίων ἐκλυτρούμενοι, θεόφρον,
ταῖς ἱκεσίαις σου.


...Ἡ δύναμη τῆς συνήθειας ἦταν πιὸ ἰσχυρὴ
καὶ ὁ Νήφων παρέμενε στὴν ἁμαρτία.
Μιὰ νύχτα ὡστόσο, ἀποφάσισε νὰ σηκωθεῖ
καὶ νὰ προσευχηθεῖ στὸν Θεό, ἀλλὰ πρὸς μεγάλη του σύγχυση
ἐμφανίσθηκε μπροστά του ἕνα μαῦρο σύννεφο
ποὺ τοῦ ἔκλεινε τὸν ὁρίζοντα.
Μὴ μπορώντας πλέον νὰ κοιμηθεῖ, μόλις χάραξε,
πῆγε στὴν Ἐκκλησία καὶ πλήρης συντριβῆς
δεήθηκε μπροστὰ στὴν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου,
ἡ Ὁποία φάνηκε νὰ κοιτάζει τὸν νέο μὲ στοργὴ
καὶ ἔδωσε στὴν καρδιά του τὴν διαβεβαίωση
ὅτι δὲν εἶχαν χαθεῖ ὅλα καὶ ἦταν δυνατὴ
ἡ μετάνοια...
 και
+++


1 σχόλιο: