+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ "ONE OF US" ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ

+++


ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ  
μὲ τὴν βοήθεια τῆς
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑΣ
Προστάτιδος τῶν ἐγγύων Γυναικῶν
καὶ τῶν ἀγεννήτων Βρεφῶν ......στηρίζει τὴν Εὐρωπαϊκὴ Πρωτοβουλία
«ΕΝΑΣ ἀπὸ ΕΜΑΣ - ONE of US»


Ἡ Εὐρώπη τοῦ αὔριο εἶναι στὰ χέρια μας!

Ἔχουμε χρέος, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, νὰ συμμετάσχουμε
καὶ βοηθήσουμε, ὥστε ἡ πρωτοβουλία
«Ἕνας ἀπὸ Ἐμᾶς - One of Us»
νὰ συγκεντρώση ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ὑπογραφὲς
τὸ 2013!
* * *

«Ἕνας ἀπὸ Ἐμᾶς - One of Us»
εἶναι ἡ πρώτη ἀναγνωρισμένη
Πρωτοβουλία Εὐρωπαίων Πολιτῶν τῶν 28 χωρῶν
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Σκοπός της εἶναι νὰ δραστηριοποιῆται γιὰ τὴν
  Προστασία τῆς Ἀνθρώπινης Ζωῆς
ἀπὸ τὴν σύλληψί της μέχρι τὸν φυσικό της θάνατο.

Ἐφ᾽ ὅσον πιστεύουμε στὴν ἰσχὺ τοῦ θεϊκοῦ Νόμου:
«Οὐ φονεύσεις», δὲν πρέπει νὰ μένουμε ἀδρανεῖς ὅταν
 σκοτώνωνται ἑκατομμύρια ἔμβρυα,
εἴτε μὲ τὶς ἐκτρώσεις εἴτε μὲ τὴν χρησιμοποίησί τους
σὲ διάφορα Ἐρευνητικὰ Κέντρα γιὰ πειραματικοὺς σκοπούς.

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἔχει ἀποφασίσει νὰ χρηματοδοτῆ
τὶς ἐπιστημονικὲς ἔρευνες γιὰ τὸ ἔμβρυο,
δηλαδὴ δέχεται τὴν θεώρησι τοῦ ἐμβρύου ὡς πειραματόζωου
καὶ ἔτσι ἀπαξιώνει τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ
καὶ τὴν ὁδηγεῖ στὴν ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευσι
ἐν ὀνόματι τῆς ἐπιστήμης.

Οἱ συνειδητοὶ Χριστιανοὶ ἔχουν κηρύξει
πραγματικὴ σταυροφορία ἐπὶ Εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους
γιὰ συγκέντρωσι ὑπογραφῶν.

Ἕνα Κίνημα Ὑπὲρ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς ἀφυπνίσεως

τῶν Χριστιανῶν ὡς Ὑπεύθυνων Πολιτῶν, ὥστε
τὰ χρήματά μας νὰ μὴν τὰ διαχειρίζωνται οἱ πολιτικοὶ ἄρχοντες
γιὰ τὴν ὑποβάθμισι καὶ ἀπαξίωσι τῆς Ζωῆς.
Ἡ Συνθήκη γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι προβλέπει,
ὅτι κάθε πολίτης ἔχει δικαίωμα νὰ συμμετέχη
στὴν Εὐρωπαϊκὴ ζωὴ τῆς Ἑνώσεως, μέσῳ
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πρωτοβουλίας Πολιτῶν (Ἄμεση Δημοκρατία).

* * *
 
ΝΑΙ στὸ Δικαίωμα τῆς Ζωῆς
καὶ τῆς Ἀκεραιότητας καὶ τοῦ Σεβασμοῦ
κάθε Ἀνθρώπινης Ὕπαρξης «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»!
Πρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν Πρωτοβουλία
«Ἕνας ἀπὸ Ἐμᾶς - One of Us»,
ὥστε νὰ γίνη πρότασις Νόμου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι.

* * *

 Ὑπογραφὲς

● on line στὸ www.oneofus/eu/el

●  στὸ ἔντυπο ποὺ διαθέτει ὁ Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ»

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ «κατεβάσετε» τὸ ἔντυπο,
ὥστε νὰ τὸ συμπληρώσετε καὶ νὰ τὸ ταχυδρομήσετε
στὴν ἑξῆς διεύθυνση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ»

Λεωφ. Φυλῆς 47 (Φυλή), 133 51 ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ● Μέχρι 30 Ὀκτωβρίου 2013


Ἴσως τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Εὐρώπης,
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πόσο «ζεστά», προσωπικά, θὰ πάρουμε
τὴν προώθηση αὐτῆς τῆς ἀνάρτησης!...+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου