+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Ο ΑΓΙΟΣ, ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 7η ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟ (Ταράσιος)

+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 Μνήμη: 25η Φεβρουαρίου


...Ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς αἱρετικοὺς ἔδειξε θερμῶς καὶ μετὰ θάνατο
τὸν θεῖον ζῆλον, τὸν ὁποῖον εἶχε κατ' αὐτῶν, διότι,
ὅταν ἐβασίλευεν ὁ Λέων Ε΄ ὁ Ἀρμένιος,
ὅστις ἐπροστάτευε τὴν αἵρεσιν τῶν Εἰκονομάχων,
εἶδεν εἰς ὅραμα, καθὼς αὐτὸς τὸ ἐφανέρωσε
μὲ τὸ στόμα του ἔτι ζῶν, ὅτι παρουσιάσθη εἰς αὐτὸν
ὁ μέγας Ταράσιος μὲ ὀργὴν αὐστηρὰν καὶ ἐπρόσταξε
κάποιον Μιχαὴλ τὸ ὄνομα νὰ τὸν φονεύση μὲ τὸ ξίφος
καὶ ὅτι ὁ Μιχαὴλ ὑπακούσας εἰς τὴν προσταγήν του
ἐφόνευσεν οὕτω τὸν Λέοντα· καὶ οὕτως ἔγινεν.
Διότι κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ
ἐφονεύθη ὁ Λέων ὁ Ἀρμένιος ἀπό τὸν Μιχαὴλ τὸν Τραυλὸν
μέσα εἰς τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν,
καθὼς τοῦ τὸ προεῖπεν ὁ μακάριος Ταράσιος.
Οὗ ταῖς ἁγίαις πεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός,
διαφύλαξον τὴν Ἐκκλησίαν Σου ἀνεπηρέαστον
ἐκ πάσης αἱρέσεως, ἵνα δοξάζῃ Σου τὸ Πανάγιον ὄνομα
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἀγίῳ Πνεύματι,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!


* * *Ὁ κατὰ πλάτος Βίος τοῦ Μεγάλου Ἁγίο


 ++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου