ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Βίος του Οσίου Πατρός Ημών Ανδρέου Του Έν Τη Κρίσει

--

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΕΝ Τῌ ΚΡΙΣΕΙ
Ο ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ


Μνήμη: 17ῃ Ὀκτωβρίου

...«Δὲν εἶχα ἀνάγκην ἐγὼ νὰ γίνω τῆς βασιλείας σου γνώριμος,
διότι ὅλον τὸν κόσμον κατεφρόνησα,
διάγων ἡσυχαστικὴν ζωὴν καὶ ἤρεμον,
οὔτε ἀπὸ αὐθάδειαν καὶ ἀμάθειάν μου ἐπαρρησιάσθην,
ἀλλὰ ἀκούσας τὴν νεωτέραν καὶ ἀντίχριστον πλάνην,
ὅτι βιάζεις τοὺς εὐσεβεῖς νὰ μὴ προσκυνῶσι τὰς Ἁγίας Εἰκόνας,
δὲν ἠδυνήθην νὰ ὑπομένω τοιαύτην ἀδικίαν· ὅθεν ἀφῆκα
τὴν ὡραιοτάτην πατρίδα μου, ἐπέρασα τόσην θάλασσαν καὶ ἦλθα
γιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μου καὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
ἢ νὰ λυτρώσω σᾶς ἀπὸ τὴν πλάνην ἢ νὰ θυσιάσω ἐγὼ τὴν ζωήν μου
διὰ τὸν Δεσπότην Χριστόν, ὅστις ἔλαβε δι’ ἡμᾶς
ἐπονείδιστον θάνατον»...
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου