+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

Η Αγία Πελαγία, η από εταιρίδων+++

Η ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

ἡ ἀπὸ ἑταιρίδων


Μνήμη: 8ῃ Ὀκτωβρίου


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ´

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾿ εἰκόνα·

λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ,
καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται γάρ,
ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου·

διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται
Ὁσία Πελαγία τὸ πνεῦμά σου.


Ἔργο Μέλους τοῦ Ἐφηβικοῦ Τμήματος τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.»
Περίοδος 2016-2017+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου