+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 14η)


+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»

Φυλῆς 18, Πλατεῖα Φυλῆς


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 14ηἈνδρικὸ Τμῆμα

Δευτέρα, 9η/22α Δεκεμβρίου
τῆς "Ἁγίας Οἰκογενείας", ἡ ὁποία δυστυχῶς συνεχίζεται καὶ αὐξάνεται,...

 
...ὤθησε στὴν ἐπαναληπτικὴ προβολὴ τοῦ σημαντικοῦ ὁμώνυμου video,
παραγωγῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν. 


Ἐπηκολούθησε συζήτηση καὶ κατετέθησαν μὲ πολὺ πόνο,
ἀπὸ Μέλη τοῦ Τμήματος, μαρτυρίες...

  
...γιὰ τὴν πείσμονα ἐπιμονὴ τῶν ἐμπόρων ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν,
μὲ τὴν σιωπηλὴ συγκατάθεση "κέντρων Ὀρθοδοξίας", ὅπως τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα,
νὰ προωθοῦν τὴν συγκεκριμένη βλάσφημη, γιὰ τὸ Ἄσπιλο Πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, παράσταση.

  
Στὸ πρακτικὸ μέρος...


 
...συνεχίσθηκε ἡ ζωγραφικὴ τοῦ στόματος,...


...σὲ ἀτμόσφαιρα συνεργατικότητας,...
 

...οἰκογενειακῆς ἀγάπης......καὶ ἀλληλοβοηθείας.

* * *


ἀπασχόλησε καὶ τὴν Γενικὴ Σύναξη τοῦ Ἐργαστηρίου,... 


...ὅπου ἔγινε καὶ περαιτέρω ἐμβάθυνση καὶ ἀνάλυση τῆς μεγάλης αὐτῆς ἀσέβειας,...


  ...ἐκ μέρους τῆς Μοναχῆς Σεραφείμας, Ἁγιοαγγελιτίσσης.


* * *


 
Τὸ πρακτικὸ μέρος τῆς Σύναξης συνεχίσθηκε μὲ προσθῆκες προπλασμῶν στὴν Γέννηση,......ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέση τὸ κέντρο τῆς μικρῆς Χριστουγεννιάτικης Ἑορτῆς τοῦ Ἐργαστηρίου μας,... ...μὲ τὴν ἁγιογράφηση τῆς περὶ τὸν Παντοκράτορα ζώνης,......τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων,...
 


...ἀλλὰ καὶ διαφόρων...
  

 ...διακοσμητικῶν μοτίβων.
 
 
Ἡ ἐλπιδοφόρα προσέλευση νέων Μελῶν,...


 ...ἔδωσε τὴν εὐκαιρία γιὰ μία ἀκόμη ἀναφορὰ στὴν οὐσία
τῆς Ὀρθόδοξης Εἰκονογραφίας,...
 

...ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ὡς "Τέχνη τοῦ βάθους",
σὲ κείμενο, ποὺ ἀνέγνωσε ὁ Ἱεροδ. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης.Ἡ τελευταῖα πρὶν τὶς Ἑορτὲς τοῦ Δωδεκαημέρου, ποὺ πλησιάζουν, Σύναξη, συνεχίσθηκε μὲ πολὺ καλὺ διάθεση......καὶ ὁλοκληρώθηκε...


...μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Πρόσκλησης ὅλων τῶν Μελῶν
τοῦ Ἐργαστηρίου μας, στὴν Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση,......τοῦ Κατηχητικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, τὴν προσεχῆ Κυριακή,
ἀλλὰ καὶ τῆς Μεγάλης Χριστουγεννιάτικης Ἐκδήλωσης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.


* * *
 
Πληροφορίες γιὰ τὴν Ἐκδήλωση τοῦ Κατηχητικοῦ:

Πρεσβυτέρα Ἀγγελικὴ
Τηλέφ. 6978 228885  
 


 


«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου