+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΖΩΓΡΑΦΙΤΗΣ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
Ο ΖΩΓΡΑΦΙΤΗΣ


Μνήμη: 22α Σεπτεμβρίου


* * * 

...Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, μόνος ὢν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν,
εἶπεν εἰς τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας:

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, παρακάλεσε τὸν Υἱόν Σου καὶ Θεὸν ἡμῶν,
νὰ μὲ ὁδηγήσῃ πῶς νὰ σωθῶ».

Καὶ ἤκουσεν εὐθὺς φωνὴν ἐκ τῆς Εἰκόνος λέγουσαν·

«Υἱὲ καὶ Θεέ μου, ὁδήγησον τὸν δοῦλόν Σου, πῶς νὰ σωθῇ».δὲ Χριστὸς εἶπε πρὸν τὴν Θεοτόκον·

 «Ἂς ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸ Μοναστήριον καὶ ἂς ἡσυχάσῃ κατὰ μόνας».

ξελθὼν λοιπὸν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἀνέφερε πάντα ὅσα ἤκουσεν
εἰς τὸν Ἡγούμενον. Ὁ δὲ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ἓν κελλίον ἥσυχον πλησίον τοῦ Μοναστηρίου·
καὶ ἡσυχάσας ἐκεῖ ὁ Ὅσιος, εἰς ὀλίγα ἔτη, Θεοῦ βοηθείᾳ,
κατώρθωσεν ὅλας τὰς ἀρετάς, ὥστε ἠξιώθη καὶ προορατικοῦ χαρίσματος... 


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου,
ἀπὸ τὸν Μέγα Συναξαριστὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
 

+++ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου