+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΦΙΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ»

+++
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ
ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΦΙΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΟΥ «ΕΦΥΓΕ»

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος.
Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις
ἡ ἔξοδος αὐτῶν καί ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα,
οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ.

Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν καλασθῶσιν,
ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης·
καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται,
ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ·
ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς
καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς.

Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι
καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται·
κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν,
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἀπό τὴν πρωϊνὴ Ἐξόδιο Ἀκολουθία
τοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ
στὸν κατάμεστο προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς...


 Ἡ μόνη ἁγνὴ καὶ ἄχραντος Παρθένος, ἡ Θεόν ἀσπόρως κυήσασα,
πρέσβευε ὑπὲρ τοῦ ἐλεηθῆναι τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου.


* * *Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας»,
τὸ ὁποῖο πρόσφατα ἐπιμελήθηκε πρὸς ἔκδοσιν
τὸ ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου ἱδρυθὲν Ἁγιογραφεῖο. Αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία ἡ μνήμη,
αἰωνία αὐτοῦ ἡ Μνήμη!+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου