* * *

* * *
* * *

TranslationΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

H ΟΣΙΑ ΡΑΔΕΓΟΝΔΙΑ (ΜΕΡΟΣ B΄)


+++


H ΟΣΙΑ ΡΑΔΕΓΟΝΔΙΑ (ΜΕΡΟΣ B΄)

+++

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΣΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

+++ΣΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ +++

ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΕΠΤΗ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

+++


ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΕΠΤΗ ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
(Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου) 


(Χρ. Καραγιάννη)


+++

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2016-2017) - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

+++


* * *


* * *

+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Μνήμη: 21η Ἰανουαρίου


Ἀνακομιδὴ καὶ Μετάθεσις τοῦ Τιμίου Λειψάνου Του: 13η Αὐγούστου

* * *

«Αδελφέ, να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία
και ν’ ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή
και θα έρθει σ’ εσένα ο αγιασμός της σωφροσύνης
και θα φέρει την αγάπη».

+++

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κων/λεως

--

Ἅγιος Νήφων
 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως


Μνήμη: 11η Αὐγούστου


* * *


Πηγή: www.hsir.org

 

--

ΠΕΡΙ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, E΄

++++++

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΑΓ. ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ (ΕΤΙ ΚΑΙ ΕΤΙ ΔΕΗΘΩΜΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ...)

+++Ὁ Ἅγιος Ἀρχιδιάκονος Λαυρέντιος

Μνήμη: 10 Αυγούστου


Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.


Τῷ θείῳ Πνεύματι, καταυγαζόμενος,

ὡς ἄνθραξ ἔφλεξας, πλάνης τὴν ἄκανθαν,
Ἀρχιδιάκονε Χριστοῦ, Λαυρέντιε Ἀθλοφόρε,
ὅθεν ὡς θυμίαμα, λογικὸν ὁλοκαύτωσαι,
Τῷ σὲ μεγαλύναντι, τῷ πυρὶ τελειούμενος,
διό τούς σὲ τιμώντας θεόφρον,
σκέπε ἐκ πάσης ἐπήρειας.


+++

Η Ευσεβής Αυτοκράτειρα και Υπέρμαχος των Αγίων Εικόνων Ειρήνη η Αθηναία

+++

Η ΕΥΣΕΒΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ
(Μνήμη: 9ῃ Αὐγούστου)
Ἡ εὐσεβὴς Εἰρήνη ἦταν σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος Δ΄
καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Ἐνῶ ὁ διωγμὸς κατὰ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων συνεχιζόταν ἀμείωτος
ἀπὸ τὸν σύζυγό της, αὐτὴ συνέχιζε νὰ τὶς τιμᾶ κρυφά.
Ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὁ αὐτοκράτορας σταμάτησε
νὰ ἔχει μαζί της ὁποιαδήποτε σχέση.
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Λέοντος, ἡ Εἰρήνη ἀνέλαβε τὴν κηδεμονία
τοῦ δεκάχρονου υἱοῦ της Κωνσταντίνου καὶ διακυβέρνησε
ὡς ἀντιβασίλισσα τὴν Αὐτοκρατορία γιὰ δέκα σχεδὸν χρόνια.


Φρόντισε
γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἁγίου Ταρασίου στὸν Πατριαρχικὸ θρόνο,

καὶ συνεκάλεσαν μαζὶ τὴν Ἁγία Ἐβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 786, ἡ ὁποία ἐπεκύρωσε
τὴν τιμὴ καὶ προσκύνηση τῶν σεπτῶν Εἰκόνων.
Ἔχαιρε τῆς ἀγάπης
τοῦ λαοῦ της, ἕνεκα τῆς εὐσεβείας της,

τῶν πολλῶν κοινοφελῶν ἔργων, τὰ ὁποῖα φιλοπόνως ἐνήργησε,
ὅπως ἀνεγέρσεις Μοναστηρίων, Ναῶν, ξενώνων,
νοσοκομείων,
κοιμητηρίου γιὰ τοὺς πτωχούς κ.
ἄ. , ἀλλὰ καὶ τῶν φορολογικῶν
ἐλαφρύνσεων,
τὶς ὁποῖες φιλανθρώπως φερομένη κατόρθωσε νὰ ἐπιτύχει.
Ἀφοῦ ἐκτοπίστηκε ἀπὸ τὸν υἱό της Κωνσταντῖνο τὸ 790,
ἐκλήθη κατόπιν καὶ πάλι νὰ συμβασιλεύση μαζί του
καὶ ὑπῆρξε ἡ πρώτη γυναίκα ποὺ ἐστέφθη αὐτοκράτειρα.
Ὅταν ἀργότερα ἐκθρονίστηκε ἀπὸ τὸν Νικηφόρο τὸν Α΄,
ἀποσύρθηκε σὲ Μονή, τὴν ὁποία ἡ ἴδια εἶχε ἱδρύσει στὴν Πριγκηπόνησο
καὶ κατόπιν ἐξορίσθηκε στὴν Λέσβο,
ὅπου καὶ παρέδωσε
ἐν βαθυτάτῃ μετανοίᾳ
τὴν εὐσεβὴ ψυχή της στὸν Θεό.


+++

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Άγιος Αιμιλιανός , Επίσκοπος Κυζίκου

--
ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΖΙΚΟΥ


(Μνήμη: 8ῃ Αὐγούστου)
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς τοῦ Λόγου Εἰκόνος διαγράψας τὴν ἔλλαμψιν,
Αἰμιλιανὲ Ἱεράρχα, διὰ βίου ὀρθότητος,
τὴν ἔνσωμον Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἐδίδαξας τιμᾶσθαι εὐσεβῶς·
διὰ τοῦτο ὡς ποιμένα καὶ ἀθλητήν, τιμῶμέν σε κραυγάζοντες·
δόξα Τῷ παρασχόντι σοι ἰσχύν, δόξα Τῷ σὲ στεφανώσαντι,
δόξα Τῷ δωρουμένῳ διὰ σοῦ, πᾶσι τὴν ἄφεσιν.

Ο άγιος Αιμιλιανός έζησε μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα
και ήταν Επίσκοπος Κυζίκου, από το 787 μέχρι το 815.
Υπήρξε ένθερμος ζηλωτής και Ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως.
Αγωνίστηκε με σθένος εναντίον της αιρέσεως των εικονομάχων
και πρωτοστάτησε στην αναστήλωση των ιερών Εικόνων.

--

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

+++


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

...Μέσα σὲ μιὰ Ἐκκλησία ἡ διακόσμηση δὲν εἶναι ἕνα μάζευμα
ἀπὸ διάφορες Εἰκόνες, ἀλλὰ συγκροτεῖ, κατὰ ἕναν τρόπο,
μιὰ γενικὴ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας, κι ἡ Λειτουργία, ἤγουν
«ἡ κοινὴ πρᾶξις», συγκεντρώνει τὴ σύνοδο τῶν Ἁγίων,
ποὺ εἶναι ζωγραφισμένοι, καὶ τῶν πιστῶν.
Οἱ Ἅγιοι εἶναι γυρισμένοι πρὸς τὸ μέρος τῶν δεομένων
καὶ μαζὶ πρὸς τὸν Κύριον, εἰσακούοντες τὶς παρακλήσεις
τῶν πιστῶν καὶ μεσιτεύοντες πρὸς τὸν Θεόν.Σήμερα παύσαμε νὰ καταλαβαίνουμε τὴ μεσιτεία
ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Εἰκόνα, ἐπειδὴ χάσαμε τὸ κλειδὶ
τῆς γλώσσας μὲ τὴν ὁποία μιλᾶ ἡ Εἰκόνα.
Αὐτὸ τὸ κλειδὶ εἶναι ἡ συγκεκριμένη καὶ ζωντανὴ ἔννοια
τῆς Μεταμορφώσεως, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κεντρικὴ ἰδέα
τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Ὅπως ἔλεγε ἕνας παλαιὸς Ρῶσσος Ἐπίσκοπος τοῦ ιθ΄ αἰῶνος,
ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπρανχανίνωφ, «καὶ ἡ γνῶσις ἀκόμα
πὼς τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἁγιασθεῖ,
χάθηκε σήμερα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους».
Ἡ Εἰκόνα εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς συγκεκριμένης αὐτῆς γνώσης
ποὺ τὴν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν καθαγιασμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος,
μὲ τὴν μεταμόρφωσή του.
Ὅπως ὁ λόγος, ἔτσι κι' ἡ Εἰκόνα μᾶς δείχνει πὼς ἡ Θεία Χάρις
εἰσχωρεῖ στὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ καθαγιάζει.Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος γράφει:
«Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἡ ψυχή του ἔγινε ὅλως πῦρ,
μεταδίδει καὶ εἰς τὸ σῶμα του ἀπὸ τὴν ἰδικήν της λαμπρότητα,
καθὼς καὶ τὸ αἰσθητὸν πῦρ μεταδίδει εἰς τὸ σίδερον
ἀπὸ τὴν ἰδικήν του ἐνέργειαν» (Λόγος πγ΄)...Απόσπασμα απὸ τὸ βιβλιαρίδιο του Λεων. Ουσπένσκη
«Η ΕΙΚΟΝΑ. Λίγα λόγια γιά τη δογματική έννοιά της»* * *


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣΕρμηνεία της Εικόνος της Μεταμορφώσεως

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (+ Επ. Χρυσοστόμου Νασλίμη)

Ο Φωτισμὸς και η Φωτοποιήσίς μας

Η Φωτεινή Νεφέλη στο όρος Θαβώρ


Ορθόδοξος Ησυχασμος-Ευχαριστιακη Εμπειρία-Μεταμόρφωσις«Φως Χριστού φαίνει πάσι»

«Ο πάλαι τῳ Μωσεί συλλαλήσας...»

 
+++

Οι Άγιοι 7 Παίδες οι εν Εφέσω

+++

 Οἱ Ἅγιοι ἑπτὰ παῖδες οἱ ἐν Ἐφέσῳ
(Μνήμη: 4 Αυγούστου)


Tὸ σπήλαιο τῶν Ἁγίων στὴν Ἔφεσο


* * *

...Ο θάνατος, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, δεν είναι δημιούργημα του Θεού,
αλλά αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πλάσθηκε από τον Θεό με την δυνατότητα
να ζη αιώνια. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να συμβιβασθή με την ιδέα του θανάτου,
και ούτε η παράταση της βιολογικής ζωής τον ικανοποιεί.
Αυτό που θέλει είναι να νικήση τον θάνατο και να ζη αιώνια.

Η συγκλονιστική ιστορία των επτά παίδων στην Έφεσο φανερώνει την αλήθεια

ότι ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος, όπως άλλωστε και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος.
Ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο, αλλά επέτρεψε να υπάρχη ο πρόσκαιρος χωρισμός
της ψυχής από το σώμα, από μεγάλη αγάπη και φιλανθρωπία, για να μη γίνη
το κακόν αθάνατο. Και όπως οι επτά Παίδες εξύπνησαν από τον ύπνο,
στον οποίον είχαν παραδοθεί κατά παραχώρηση του Θεού,
τριακόσια εβδομηνταδύο χρόνια, έτσι όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν
κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού...

+++

-

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

«ΚΥΡΙΕ, ΜΗ ΣΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ»ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


«Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην»


+++

«Ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ»

+++ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2α Αὐγούστου* * *Ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ-Ἑρμηνευτικὴ Μελέτη


  +++